DESIRAMER

AMER & DESIRAMA(DARIKE)

Race : ARABE
Robe : BAI MELANGE
Naissance : 2012

GADAB

AMER & SEFFA DU BREUIL(TIDJANI)

Race : ARABE
Robe : BAI FONCE
Naissance : 2012

DJELAMER

AMER & DJELANA(AL SAKBE)

Race : ARABE
Robe : GRIS
Naissance : 2012

MECHGHAR

AMER & OBE DE GHAZAL(TIDJANI)

Race : ARABE
Robe : GRIS
Naissance : 2012

QAISER

AMER & DJELMILA(MANGANATE)

Race : ARABE
Robe : GRIS
Naissance : 2012

METRAG

AMER & MASSAMARIE(TIDJANI)

Race : ARABE
Robe : GRIS
Naissance : 2012

MOTRAG

AMER & DIGAMA(AL SAKBE)

Race : ARABE
Robe : GRIS
Naissance : 2013

AQRAB

NIZAM & MARJA(CHERI BIBI)

Race : ARABE
Robe : BAI FONCE
Naissance : 2013

IBN AL AMEED

GENERAL & SEFFA DU BREUIL(TIDJANI)

Race : ARABE
Robe : GRIS
Naissance : 2013